یکشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۹
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۶(script)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۶(script)

سلام
در بخش بیست و ششم آموزش HTML5 در مورد استفاده از کد های javascript در HTML صحبت می کنیم.
کد های javascript را به چند روش می توان درون کدهای HTML استفاده کرد.
استفاده از اتریبیوت های onfocus و onblur که کد های javascript را به عنوان مقدار برای این اتریبیوت ها قرار می دهیم.
از تگ <script> به همراه اتریبیوت src میتوان یک فایل حاوی کدهای کدهای مورد نظر را به کدهای HTML فراخوانی کرد.
همچنین می توانیم بین تگ شروع و پایان این تگ کد نویسی javascript  را انجام دهیم.
script

 آموزش html5

script in html

سلام
در بخش بیست و ششم آموزش HTML5 در مورد استفاده از کد های javascript در HTML صحبت می کنیم.
کد های javascript را به چند روش می توان درون کدهای HTML استفاده کرد.
استفاده از اتریبیوت های onfocus و onblur که کد های javascript را به عنوان مقدار برای این اتریبیوت ها قرار می دهیم.
از تگ <script> به همراه اتریبیوت src میتوان یک فایل حاوی کدهای کدهای مورد نظر را به کدهای HTML فراخوانی کرد.
همچنین می توانیم بین تگ شروع و پایان این تگ کد نویسی javascript  را انجام دهیم.

Definition and Usage
The script tag is used to define a client-side script, such as a JavaScript.
The script element either contains scripting statements, or it points to an external script file through the src attribute.
Common uses for JavaScript are image manipulation, form validation, and dynamic changes of content.
Tips and Notes
Note: If the “src” attribute is present, the <script> element must be empty.
Tip: Also look at the <noscript> element for users that have disabled scripts in their browser, or have a browser that doesn’t support client-side scripting.
Note: There are several ways an external script can be executed:
If async=”async”: The script is executed asynchronously with the rest of the page (the script will be executed while the page continues the parsing)
If async is not present and defer=”defer”: The script is executed when the page has finished parsing
If neither async or defer is present: The script is fetched and executed immediately, before the browser continues parsing the page
Differences Between HTML 4.01 and HTML5
The “type” attribute is required in HTML 4, but optional in HTML5.
The “async” attribute is new in HTML5.
The HTML 4.01 attribute: “xml:space”, is not supported in HTML5.
Differences Between HTML and XHTML
In XHTML, the content inside scripts is declared as #PCDATA (instead of CDATA), which means that entities will be parsed.
This means that in XHTML, all special characters should be encoded, or all content should be wrapped inside a CDATA section:

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *