یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۱۳(Comment)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۱۳(Comment)

سلام
در بخش سیزدهم آموزش Html5 در مورد comment ها در Html صحبت می کنیم.
تشخیص بخش های مختلف کدهای Html در یک صفحه وب بسیار دشوار است اما با وجود comment ها که مطالب مهمی را در مورد تگ ها بیان می کنند که معمولا در بین کدها قرار دارند باعث می شود که دیگر دچار این سردرگمی نشویم.
همچنین comment ها کمک می کنند تا بررسی یا ویرایش کد ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

آموزش Comment-html5

آموزش html5

Comment in html

سلام
در بخش سیزدهم آموزش Html5 در مورد comment ها در Html صحبت می کنیم.

تشخیص بخش های مختلف کدهای Html در یک صفحه وب بسیار دشوار است اما با وجود comment ها که مطالب مهمی را در مورد تگ ها بیان می کنند که معمولا در بین کدها قرار دارند باعث می شود که دیگر دچار این سردرگمی نشویم.
همچنین comment ها کمک می کنند تا بررسی یا ویرایش کد ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

HTML Comments
Comment tags are used to insert comments in HTML.
HTML Comment Tags
You can add comments to your HTML source by using the following syntax:
There is an exclamation point (!) in the opening tag, but not in the closing tag.
Comments are not displayed by the browser, but they can help document your HTML.
With comments you can place notifications and reminders in your HTML:
Conditional Comments
You might stumble upon conditional comments in HTML:
Conditional comments defines HTML tags to be executed by Internet Explorer only.
Software Program Tags
HTML comments tags can also be generated by various HTML software programs.
For example tags wrapped inside HTML comments by FrontPage and Expression Web.
As a rule, let these tags stay, to help support
Comment is a piece of code which is ignored by any web browser

   دانلود

درباره ی پیشکول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *